English Español
צרו קשר

 

לוח שיעורים חורף תשע"ט

יום ראשון
12:45

פרשת שבוע
מו"ר ראש הישיבה

בחדרו שנה א' לפי סבב
17:15 שמירת שבת כהלכתה
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים 11  
18:00 רמח"ל - מסילת ישרים
הרב אליעזר קשתיאל
חדר שיעורים- 6 שיעורים א'-ב'
18:40 מהר"ל- גבורות ד'
הרב אליעזר קשתיאל
חדר שיעורים- 6 שיעור ג' ומעלה
18:40 פרשת שבוע
מו"ר ראש הישיבה
בחדרו שנה ב'
22:30 הלכה למעשה
הרב יגאל חבשוש
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים

יום שני

14:15 רמח"ל - דרך ד'
הרב אריה שפירא
פינת ביהמ"ד שיעור ב' ומעלה
15:15 תנ"ך- עזרא ונחמיה
הרב טוביה ליפשיץ
חדר שיעורים- 11 שיעור ד' ומעלה
17:00 רמב"ם- הלכות גירושין
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים- 11  
17:30 גמ' מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
פינת ביהמ"ד  
18:00 שיחה שבועית
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
בביהמ"ד  
18:30 חיים שיש בהם
מו"ר ראש הישיבה
בחדרו לסירוגין: שיעורים ד' /ה'
18:30 תנ"ך - שמואל
הרב טוביה ליפשיץ
חדר שיעורים- 7 שיעורים א'-ב'
22:30 תכנית ירושלים - הכל מעלין לירושלים פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים

יום שלישי

09:00 היבטים מוסריים בפרשת השבוע
הרב ראובן טרגין
פינת ביהמ"ד שיעור ב'
13:00 לבניינה של תורה
מו"ר ראש הישיבה
ביהמ"ד כלל הישיבה
17:30 גמ' מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
פינת ביהמ"ד  
17:45 כוזרי
הרב גדי שלוין
חדר שיעורים-7 שיעור א'
18:00 מהר"ל - נצח ישראל
הרב אבנר ששר
חדר שיעורים-8 שיעור ב' ומעלה
18:30 בנין אמונה
הרב יואל רוזנברג
חדר שיעורים- 6 שיעור א'
18:30 הראי"ה - מלחמת האמונות והדעות
הרב גדי שלוין
חדר שיעורים-7 שיעור ד' ומעלה
22:30 מאמרי הראי"ה
מו"ר ראש הישיבה
בביתו

שיעור א'- אחת לשבועיים 

שיעור ב' אחת לחודש 


יום רביעי

09:00 ענייני תפילה
הרב אבנר ששר
פינת ביהמ"ד שיעור ב'
12:15 דרכנו ע"פ שיחות הרצי"ה
מו"ר ראש הישיבה
חדר הכולל שיעור א'
14:20 שפת אמת על מדרשי חז"ל
הרב ראובן רז
פינת ההלכה  
15:30 סוגיות אקטואליות בהלכה
הרב ישעיהו שטיינברגר
פינת ביהמ"ד  
17:30 גמ' מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
פינת ביהמ"ד  
18:00 שערים לשערי יושר
הרב ראובן רז
פינת ההלכה  
18:00 שיעור ושו"ת
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים- 11 בני חו"ל
18:30 הראי"ה - עין אי"ה
הרב בנימין יגר
חדר שיעורים- 8 שיעור א'
18:30 רמח"ל - דעת תבונות
הרב יהושוע טשרנפסקי
חדר שיעורים- 7 שיעור ג' ומעלה

יום חמישי

08:00 שיעור מסכם בעמוד היומי במשנ"ב
הרב אבנר ששר/ הרב אהרון מורה
ביהמ"ד כלל הישיבה
14:20 מהר"ל- תורת המידות עיונים בנתיבות עולם
הרב ראובן רז
פינת ביהמ"ד  
15:15 ריה"ל - כוזרי
הרב יוסף קלנר
חדר שיעורים - 6  
18:30 רמב"ם - שמונה פרקים
הרב יהושוע טשרנפסקי
חדר שיעורים- 6 שיעורים א'-ב'
22:00 פרשת השבוע
הרב אברהם ריבלין
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
23:00 שב שמעתתא
הרב יוסף אנסבכר
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
24:00 תכנית ירושלים -
מדרש חצות וצ'ולנט ירושלמי
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים

יום שישי

09:00 פרשת שבוע
הרב בנימין יגר
חדר שיעורים- 6 כולל יום שישי וכלל הציבור
09:00 רמב"ם - הלכות בית הבחירה
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
פינת ההלכה  
10:00 ספר יהושוע
הרב בן ציון קריגר
חדר שיעורים- 6 כולל יום שישי וכלל הציבור

מוצ"ש

20:00 אגדות חז"ל במסכת גיטין
הרב טוביה ליפשיץ
פינת ההלכה