English Español
צרו קשר

שאל את הרב

מיעוט בנתינת צדקה למי שנתמעטו הכנסותיו

שאלה:

שלום לרב!
רגילים היינו לתת צדקה בהוראות קבע לכמה מוסדות תורה וחסד, וכן להרבות בקמחא דפסחא וכדו'.
לאחרונה התמעטו הכנסותינו ואף שכעת אנו עדיין יכולים לתרום כרגיל לא נוכל לעמוד בזה לטווח ארוך. ולכן רצינו לשאול מבחינה הלכתית ומבחינה אמונית:
א.הלכתית - האם עלינו לצמצם/להפסיק בנתינת הצדקה בתקופה זו בהתאם להכנסותינו או שמא יש להמשיך לתת כדאשתקד כיוון שכך נהגנו בקביעות?
ב.אמונית - האם יש לצמצם בנתינת הצדקה או להמשיך כרגיל משום שאין מפסידים מנתינת צדקה?


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

א. הלכתית: אם זה היה בלי נדר - אפשר לצמצם.

ב. אמונית: לא כל אחד יכול לסמוך על הנס.

להדפסת התשובהPrint