English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שמחת כהן במוצאי יוה"כ וזמן אלול הנפלא בישיבה

בס"ד לקינוח של הימים הנוראים ורצון חזק להמשיך עלינו את קדושת יום הכיפורים נתכנסנו לביתו של הרב טוביה ליפשיץ יחד עם הרב הדרי שליט"א ורבנים נוספים לשמחת כהן כזכר לשמחה של הכהן הגדול בצאתו מן הקודש..