English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

לבוגרי הישיבה ולכל באי בית מדרשנו, נא להרבות בתפילה לרפואת מו"ר הרב חיים ישעיהו בן אהובה ליבא הדרי שליט"א

לבוגרי הישיבה ולכל באי בית מדרשנו,  בלילה נפל ונחבל בביתו מו"ר הרב חיים ישעיהו בן אהובה ליבא הדרי שליט"א  והוא סובל כעת משטף דם משמעותי בראשו,  נא הרבו בתפילה ובתחנונים והן אל כביר לא ימאס בתפילת רבים בשורות טובות בית ישיבת הכותל