English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

נצחו אראלים את המצוקים נשבה ארון האלוקים. מורנו ורבנו הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל ראש הישיבה, מייסדה ונשיאה נתעלה בסערה השמיימה.

כולנו אבלים וכואבים ומבכים מרה. בית ישיבת הכותל. הלוויה תצא בשעה 16:30 מבית ההספדים בסנהדריה