English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שיחת הרב הדרי זצ"ל לפרשת קרח - קטנות וגדלות האדם - אלישע גרוסברג

לצפיה מיטבית - לחץ כאן

תקציר:

פרשת קרח:
האדם מורכב מגדלות וקטנות. שאיפות גבוהות ונטיות שפלות משמשות בו בערבוביה, הוא רוצה לתקן את העולם ויחד עם זאת לבו עלול להיות נגוע, ולהטותו לפעול ממניעים אישיים-צרים. יש שהסבו מבטם לקטנות האדם, והזהירוהו להעמיק חקר בנפתולי נפשו, פן נטייה קלה שבה תהפכהו מטוב לרע, כך בעלי המוסר. ויש שהסבו מבטם לגדלות האדם, ולשאיפתו הנישאה לתיקון העולם, שמבט זה עצמו ישמרו מהרע, כך אדמו"רי החסידות.

בטענת קרח: 'כולם קדושים' גנוזה שאיפה גבוהה לעולם העתיד, ויחד עם זאת הסתתרה בלבו נטייה נמוכה של קנאה שלקחתו לחלוק על משה, עד שטמנתו בשאול. בעלי המוסר השתוממו והצביעו על נטייתו המוסרית הקלוקלת, שבכוחה להטות אפילו אדם גדול כמותו, ואילו אדמו"רי החסידות ראו לנגד עיניהם את עולם העתיד, והתפעלו מן המשיחיות המתנוצצת בדבריו.
לעתיד לבא משיחיות זו תעלה את בני קרח מן השאול, ותצמיחם מבטן האדמה. על כך אנו מזמרים בשבת: 'צדיק כתמר יפרח'- סופי תיבות קרח, כי בסוף, ביום שכולו שבת, גם הוא יפרח. טענתו אמת הייתה, אלא שהיא אמת של עולם התיקון, שהדרך אליו נסללת על ידי בדיקתו העצמית של כל אחד מנגיעותיו.

-ע"פ כתבי הרב הדרי זצ"ל-

לצפיה מיטבית - לחץ כאן