English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

קראוהו בהיותו קרוב - ערב לימוד והתעוררות הורים ובוגרים - מצ"ב ברכת מו"ר ראש הישיבה לשנה החדשה והזמנה לאירוע

 
ערב לימוד והתעוררות לקראת יום הכיפורים- ישיבת הכותל תש"פ