English Español
צרו קשר

הודעות

כסלו תשפ"ב
 • מזל טוב לחנן קרן (מחזור לח) על הולדת הבן
 • מזל טוב לר אליהו כהן להולדת הבן
 • משפחת הישיבה משתתפת באבלה של משפחת הרב בנימין יגר עם פטירת אבי המשפחה ר' אליעזר יגר ז"ל
חשוון תשפ"ב
 • תנחומים למשפחת כץ על פטירת בוגרנו ר' פנחס כץ (מחזור י')
אלול תשפ"ב
 • מזל טוב למעוז קלרמן לרגל חתונתו
 • מזל טוב ליעקב הרמן לרגל חתונתו
 • מזל טוב ליהושוע מזון לרגל חתונתו
 • מזל טוב להוד נחמיאס לרגל חתונתו
 • תנחומים לבוגר הישיבה הדר לפשיץ לפטירת אימו
 • מזל טוב לבוגר הישיבה הרב יהושע שטרית על ארוסי הבן ידידיה
 • מזל טוב לעמדיאל יפרח (כולל) ורעיתו להולדת הבן