English Español
צרו קשר

 

7.00 תפילת שחרית (יום ו' 7.30)
כל השונה הלכות בכל יום
8.15 ארוחת בוקר
8.50 שיעורי אמונה
סדר בוקר
11.40 שיעור עיון
13.00 סדר שמירת הלשון
(יום ג' – לבניינה של תורה – שיחה כללית של ראש הישיבה בבית המדרש)
13.20 תפילת מנחה
ארוחת צהרים
15.15 סדר צהרים
18.00 סדר לימוד מוסר ואמונה
18.30 שיעורי אמונה
19.20 תפילת ערבית
ארוחת ערב
20.15 סדר ערב
22.30 שיעורי לילה / חוגי בית