English Español
צרו קשר

 

לוח שיעורים

לוח שיעורים חורף תשע"ז

יום ראשון
15:15 בנין אמונה
הרב יהושע טשרנפסקי
פינת ביהמ"ד שיעור ג' ומעלה
17:30 שיעור כללי- מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
פינת ביהמ"ד שיעורים א'- ב'
17:30 שמירת שבת כהלכתה
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
פינת ההלכה
17:50 מסילת ישרים
הרב אליעזר קשתיאל
חדר שיעורים- 6 שיעורים א'-ג'
18:30 מהר"ל- נצח ישראל
הרב אליעזר קשתיאל
חדר שיעורים- 6 שיעור ג' ומעלה
18:40 יסודי תורה ואמונה
מו"ר ראש הישיבה
במקומו בביהמ"ד שנה א'/ שנה ב'
22:30 חסידות- תניא
הרב אהרון מורה
פינת ההלכה שיעור לילה לכלל השיעורים
יום שני
15:15 רמב"ם- שמונה פרקים
הרב יהושע טשרנפסקי
פינת ביהמ"ד שיעור א'
15:30 תנ"ך- ספר יחזקאל
הרב טוביה ליפשיץ
חדר שיעורים- 11 שיעור ד' ומעלה
17:00 רמב"ם- הלכות שבת
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
פינת ההלכה
18:00 שיחה שבועית
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
בביהמ"ד
18:30 חיים שיש בהם
מו"ר ראש הישיבה
בחדרו לסירוגין: שיעורים ד' /ה'
18:40 תנ"ך
הרב טוביה ליפשיץ
חדר שיעורים- 6 שיעורים א'-ב'
22:30 חסידות- השפת אמת כמפרש המדרש
הרב ראובן רז
פינת ביהמ"ד
22:30 החוזרים מצבא המלחמה
הרב אבנר ששר
פינת ההלכה שיעור ד'
יום שלישי
12:15 בניין אמונה
הרב יואל רוזנברג
חדר שיעורים- 7 שיעור א'
13:00 לבניינה של תורה
מו"ר ראש הישיבה
ביהמ"ד כלל הישיבה
15:15 מאמר החכמה לרמח"ל
הרב אריה שפירא
פינת ביהמ"ד
18:30 מהר"ל- גבורות ד'
הרב אבנר ששר
פינת ביהמ"ד שיעור ב' ומעלה
18:30 מהר"ל-נתיב התורה
הרב יואל רוזנברג
חדר שיעורים-7 שיעור א'
22:30 מאמרי הראי"ה
מו"ר ראש הישיבה
בביתו שיעור א'- אחת לשבועיים
יום רביעי
15:30 סוגיות אקטואליות בהלכה
הרב ישעיהו שטיינברגר
פינת ביהמ"ד
17:00 שיעור כללי- מסגרת ב'
הרב רוני קלופשטוק
פינת ההלכה שיעורים ד'-ה'
17:30 שיעור כללי- מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
פינת ביהמ"ד שיעורים א'- ב'
18:00 שערים לשערי יושר
הרב ראובן רז
פינת ההלכה
18:00 פרשת שבוע ושו"ת
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
פינת ביהמ"ד בני חו"ל
18:30 עיונים בפרשת שבוע
הרב שלמה טובול
חדר שיעורים- 8 שיעור א'
יום חמישי
08:00 שיעור מסכם בעמוד היומי במשנ"ב
הרב אבנר ששר/ הרב אהרון מורה
ביהמ"ד כלל הישיבה
09:00 דרכנו ע"פ שיחות הרצי"ה
מו"ר ראש הישיבה
פינת ביהמ"ד כלל הישיבה
14:20 מהר"ל- תורת המידות עיונים בנתיבות עולם
הרב ראובן רז
פינת ביהמ"ד
15:15 כוזרי
הרב גדי שלוין
פינת ביהמ"ד שיעור א'
15:30 הראי"ה- עולת ראי"ה
מו"ר הרב ח"י הדרי
חדר שיעורים- 7
18:00 נתיבים בפרשת השבוע
הרב בנימין יגר
פינת ביהמ"ד
18:30 תנ"ך- פרקי תהילים לסדר הפרשיות
מו"ר הרב ח"י הדרי
חדר שיעורים- 7 שיעור ג' ומעלה
22:30 שב שמעתתא
הרב יוסף אנסבכר
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
23:15 מדרש חצות- בניין הבית
הרב גדי שלוין והרב יגאל חבשוש
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
יום שישי
09:00 סיכומה של פרשה
מו"ר הרב ח"י הדרי
חדר שיעורים- 6 כולל יום שישי וכלל הציבור
09:00 רמב"ם- הלכות בית הבחירה
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
פינת ההלכה
10:00 עיון בהפטרות
הרב בן ציון קריגר
חדר שיעורים- 6 כולל יום שישי וכלל הציבור
מוצ"ש
19:30 אגדות חז"ל במסכת שבת
הרב טוביה ליפשיץ
פינת ההלכה שיעור לילה לכלל השיעורים