English Español
צרו קשר

צוות הישיבה

חזרה לרשימהחזרה לרשימה

הרב ישראל דזימטרובסקי

הרב ישראל דזימטרובסקי

יליד כפר סבא, למד בישיבת פונוביז' לצעירים תחת הנהגת הרב אהרון לייב שטיינמן. בשנת התשי"ב עבר ללמוד בישיבת פונוביז' שם התקרב לרב שמואל רוזובסקי והיה לתלמידו המובהק. בשנת התשכ"ט התמנה לר"מ הראשון בישיבה, אליה הגיע כשהוא נושא עימו מכתב סגור לראש הישיבה, ובו עדות מופלאה מרבו "בישראל אין כישראל!". שיעוריו בגמרא בעיון היוו במשך שנים רבות פסגת לימודי העיון בישיבה בהם נתבארו היטב יסודות עמוקים בסוגיות השונות. מתגורר בשכונת סנהדריה בירושלים.