English Español
צרו קשר
נושאים

 

מפרי עטינו

בחסדי ה' יצא הספר במהדורה חדשה הכוללת גם את השיעורים בהלכות תערובות. שיעורים שמסר רה"י הרב ברוך וידר שליט"א בהלכות בשר בחלב ותערובות בכולל ההלכה. השיעורים נערכו בדייקנות ובמסירות ע"י הרב לירון כהן והרב עדי שגב שליט"א, ששימשו כנושאים-ונותנים בכולל ההלכה בישיבה.

השיעורים עוסקים בבירור יסודות ההלכות מתוך הסוגיות והראשונים.
 

לעיון בתוכן הספר הקש על תמונת הכריכה

 

ספר זה הינו סיכום שיעורים בהלכות בשר בחלב

כפי שנמסרו מפי הרב ברוך וידר שליט"א, ראש הכולל וראש הישיבה.

סגנון השיעורים שבספר זה הוא ביטוי לדרכו המיוחדת של הכולל שבישיבה,

כהדרכת מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א, בו לומדים  את לימודי ההלכה בעיון מתוך הגמרא והראשונים

ומתוך כך ניגשים ללמוד בעיון את הטור, הב"י השו"ע ונושאי כליו

 

ספר זה מגיש בפני הקורא מהלכים עמוקים הכתובים בשפה קולחת ופשוטה,

שיש בהם כדי ללמוד ולדלות מפרשת השבוע רעיונות ויסודות חשובים ומרכזיים.

הספר הינו שילוב של מחשבת חז"ל ופרשני המקרא השונים ובעקבותיהם צועד הספר

בנתיבים אל פרשיות השבוע

 

הספר, תולדתו בעבודה רבת השנים על מסכת נדה בכלל ועל תוספות הרא"ש עליה בפרט...

הספר שלפנינו עשוי ב' חלקים - חידושי הלכות וחידושי אגדות.

למעשה, בכל חלק יש כמה שכבות, מבחינת אופי החומר.

                                                                                                      (מתוך ההקדמה)

לאחרונה יצאו לאור שני ספרים של הרב ראובן רז (זכריה) המלמד בישיבה, בהוצאת "מוסד הרב קוק".

ספר ראשון: "שערים לשערי יושר"

ספר "שערי יושר" של הגאון ר' שמעון שקופ זצ"ל שהוא אחד מגאוני הדורות האחרונים, עוסק ביסודות למדניים הפזורים לאורך הש"ס, אולם מחמת אורכו ומחמת הרצאת הדברים באופן סבוך ומפותל מעטים הם הלומדים אותו.

הספר מרכז את עיקרי היסודות שבו תוך כניסה לשקלא וטריא, בצורה ברורה ושיטתית, בתוספת ביאור והערות שוליים.

ספר זה יצא בהסכמת גדולי תורה (הגאון ר' אביגדור נבנצאל, הגאון ר' זלמן נחמיה גולדברג והגאון ר' אשר וייס).

ספר שני: "הרב קוק בין חסידים למתנגדים"

ספר זה הוא מסה מקיפה על שלשת העולמות של הרב קוק החסידים והמתנגדים.

בחלקו הראשון נערך בו בירור של יסודות השקפת עולמם של שלושת עולמות אלו, ובחלקו השני, יישום יסודות אלו בתקופת הציונות.

נקודת המוצא של הספר היא שהבדלי הגישות בין הרב קוק לחסידים ולמתנגדים אינם נובעים משאלות פוליטיות-חברתיות, היחס לחילונים וכדומה. תורת הרב קוק יש בה משיחתן של אלו ומתורתן של אלו. המפגש בין שני עולמות מנוגדים יצר אצל הרב קוק עולם שלישי חדש ומקורי.                                                                                                              החידוש חוצה ועובר דרך העולמות כולם, החל ברקיעים העליונים, תפיסת האלוקות, ויכוח שאפשר להציגו כמחלוקת קבלית, עד לתפיסות פוליטיות-חברתיות, וישנה זיקה עמוקה בין העולמות.

בספר ישנם פרקים על הרב קוק והגר"א, הרב קוק וה"שפת אמת", הרב קוק וה"אמרי אמת" וכן על עליות החסידים ותלמידי הגר"א לארץ ישראל.

ספרים וחוברות פנים ישיבתיים:

 

החבורה הנפלאה של בני שיעור -א (מחזור מ"ט) הוציאה לקראת שבת הורים ספר מאמרים חדש ונפלא העוסק בנושא "לימוד תורה". התלמידים היקרים עבדו שעות רבות על למידה של הנושאים וכתבו מאמרים נפלאים. יישר כח גדול לכל העוסקים במלאכה.

לצפיה בספר המאמרים - לחץ כאן או על תמונת הספר