English Español
צרו קשר
נושאים

תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
הכנת קפה בשבת - שיעור כללי במסכת שבת Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
הלכות שבת-ריבוי בשיעורים בפעילות מבצעית Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שיעור 7- ברירה באוכל מאוכל-סוגיית ביצה וחרדל-שיעור שניתן בכולל Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שיעור 6- דין לאלתר בברירה-שיעור שניתן בכולל Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שיעור 5-קילוף לכלוך מפרי, מחלוקת סמ''ג וסמ''ק לרמב''ם-שיעור שניתן בכולל Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שיעור 4- ברירת זבוב מכוס, עצמות מבשר-שיעור שניתן בכולל Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שיעור 4-מחלוקת הרא''ש והרמב''ן בהוצאת פסולת סמוך לאכילה-שיעור שנמסר בכולל Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שיעור 3 המשך-החזון איש והרב אויערבך בהוצאת פסולת-שיעור שנמסר בכולל Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שיעור 2-מחלוקת תוס ורמבן האם בורר דרך המלאכה או דרך האכילה-(שיעור שנמסר בכולל) Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שיעור1-מהות ותנאי בורר, הוצאה לאלתר בכלי, הוצאת פסולת לאלתר-(שיעור שנמסר בכולל) Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
הלכות בורר-אכילת דג בדג כהלכה Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
הוספת מים לסיר חמין בשבת Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שיעור כללי בענייני בישול בשבת - מגיס Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שיעור כללי בנושא חימום אוכל בשבת Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
הקדמה למלאכות שבת Audio Shiur מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א