English Español
צרו קשר
נושאים

תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
שיעור בתנ"ך - זאב חנוך (ז'אבו) ארליך Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur
שיחה לפרשת תרומה התשע"ח - מיהו העושה עצמו אלוה Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א
שיחה לפרשת בהר התשע"ח ודברי חיזוק וניחום לזכר הרב הדרי זצ"ל Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א
נבואות והגשמתן - בפרשתנו ובזמן החשמונאים | שיחה לפרשת וישלח התשע"ט Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים -י"ז אלול - פרק י"ד Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים -י"ט אלול - פרק ט"ו Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים -כ' אלול - פרק ט"ז Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים -כ"א אלול - פרק י"ז Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים -כ"ב אלול - פרק י"ח Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים -כ"ג אלול - פרק י"ט Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
יחזקאל - עזיבת ירושלים וההשתקעות בבבל Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
עיון בפרקי תהילים לראש השנה Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
תהילים לפרשת חיי שרה - "לדוד משכיל" Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
תהילים - מזמור פ"א Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שמואל - פרק ו' - החזרת ארון הברית לישראל Audio Shiur Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיחה לתשעה באב - היכן שריפת בית המקדש במגילת איכה? ותהליך החורבן המתמשך Audio Shiur Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור בליל תשעה באב- שלשה פרקי קינה בספר תהילים Audio Shiur Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים - א' אלול - פתיחה - הטעם למנהג לימוד פרקי התהילים בחודש אלול Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים - ב' אלול - הקדמה Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים - ג' אלול - פרקים א'-ב' Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים - ה' אלול - פרק ג' Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים - ו' אלול - פרק ד' Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים - ז' אלול -פרק ה' Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים - ח' אלול - פרק ו' Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים - ט' אלול - פרק ז' Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים - י' אלול - פרק ח' Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים - י'ב אלול - פרק ח' Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים - י"ג אלול - פרק י' Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים - י"ד אלול - פרק י"א Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים - ט"ו אלול - פרק י"ב Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים - ט"ז אלול - פרק י"ג Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
תהילים פרקים א'-ב' Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
תהילים פרק ג' Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
תהילים פרק ח' Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
תהילים פרק ד' Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
תהילים פרק ה' Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
תהילים פרק ט' Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
תהילים פרק י' Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
תהילים פרק י"א Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
תהילים פרק י"ב Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
תהילים פרק י"ג Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
מגילת אסתר ומכירת יוסף Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
הרקע ההסטורי למגילת איכה Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
מגילת אסתר שיעור א' Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
מגילת אסתר שיעור ב' Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
מגילת אסתר שיעור ב' Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור על מגילת אסתר Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
מזמור של פסח תהילים פרק ק"ז Audio Shiur Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
מזמור שיר חנוכת הבית לדוד Audio Shiur Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
התשובה בזמן המלך יאשיהו Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
התשובה בתקופת יונה הנביא Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
מזמור נ"א- תשובתו של דוד (ושל עם ישראל) Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
מזמור ס"ה- ברכה ושפע לעולם Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
מנורת זכריה Audio Shiur Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
תענית - עשרה בטבת Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
מזמור לשבועות ולפרשת במדבר - מזמור ס"ח Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
מועדי תשרי בתנ"ך Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
נושאים בתהילים-פרק-כב Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
הסתומים במקרא ומפורשים בחז''ל - פרשות ומועדים-איכה Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
הסתומים במקרא ומפורשים בחז''ל - פרשות ומועדים-איכה-המשך Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
נושאים בתהילים-פרק-מ"ח Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
עולת ראי"ה - פרשת העקדה - מסקנות העקידה - "ריבונו של עולם" Audio Shiur Dvar Torah מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
ימים נוראים בספר תהילים 2 Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
ימים נוראים בספר תהילים 1 Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
יום הכיפורים בתנ"ך Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
קברי בית דוד Audio Shiur Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
מלכים ב הקדמה Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
מלכים ב Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
מלכים ב 2 Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
מגילת רות Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
יחזקאל - פרק ח' - גלות יכניה Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
מלכים ב' - פרק כ"ב - שלהי מלכות יהודה Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
מלכים ב' - פרק כ"ד - גלות החרש והמסגר Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
יחזקאל - שלושת השבועות Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיעור בהושענא רבא לפנות בוקר Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א
הספד בהיכל הישיבה י"ד אייר פסח שני Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur הרב אהרון מורה
שיחה לליל יום ירושלים וערבית ברב עם Audio Shiur Dvar Torah הרב שמואל אליהו
הפטרת היום השני של ראש השנה - "הבן יקיר לי אפרים" Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
שופטים פרק ו' 4 Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יחזקאל פרק מ"ה Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שופטים פרק ח' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שופטים פרק ט' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שופטים פרק ט' 2 Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שופטים פרק י' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
עזרא - פרק ה' - חידוש בניית הבית השני Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
עזרא פרק ו' - חנוכת בית המקדש השני Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
עזרא - פרק ז' - עליית עזרא Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
עליית עזרא - המשך | עזרא פרק ח' Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
חטא לקיחת הנשים הנוכריות | עזרא פרק י' Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
תיקון חטא הנשים הנוכריות | עזרא פרק י' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
תפילת נחמיה | נחמיה פרק א' Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
ניסיונות נחמיה לבניית ירושלים | נחמיה פרק ב' Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
בניית חומות ירושלים | נחמיה פרק ג' Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
מלחמת הספרא והסייפא | נחמיה פרק ד' Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
צעקת העם | נחמיה פרק ה' Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
נחמיה פרק ו' (חלק 1) Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
נחמיה פרק ו' (חלק 2) ופרק ז' | ההתנכלויות לנחמיה Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
עזרא ונחמיה - מבוא Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
עזרא - פרק א' - הצהרת כורש Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
עזרא - פרק ב' - שמות העולים בשיבת ציון Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
עזרא - פרק ד' - הקשיים בבניית בית המקדש השני Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
דניאל - פרק א' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
דניאל - פרק ב' (חלק א') Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
דניאל - פרק ב' (חלק ב') Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
דניאל - פרק ב' (חלק ד') - חלום נבוכדנצר ופתרונו Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
דניאל - פרק ב' (חלק ה') - תגובת נבוכאדנצר לפתרונו של דניאל Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
דניאל - פרק ג' (חלק א') - החלום הנוסף ופתרונו Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
דניאל - פרק ד' (חלק ב') - פתרון דניאל לחלום האילן Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
דניאל - פרק ו' (חלק א') Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
דניאל - פרק ו' (חלק ב') Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
מבוא לספר דניאל Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
הפטרת פרשת שובה Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
שמואל - פרק ב' - התוכחה על בני עלי (חלק 2) Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
יחזקאל פרק ל"ד Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יחזקאל פרק ל"ה - אדום וישראל Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יחזקאל פרק ל"ו חלק 1 - הקץ המגולה Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יחזקאל פרק ל"ו חלק 2 - "וזרקתי עליכם מים טהורים" Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יהושע פרק י"א - המלחמה במלכי הצפון Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יהושע פרק י"ב Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יהושע פרק י"ג Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יחזקאל פרק לח Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שיעור במגילת רות לקראת שבועות תשע"ח Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ספר יחזקאל- פרק ל"ט Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שופטים פרק א' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שופטים פרק ב' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יחזקאל פרק מ' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שופטים מבוא Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יחזקאל פרק מ"א Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יחזקאל פרק מ"ב Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שופטים פרק ג' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שופטים פרק ד' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יחזקאל פרק מ"ב Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שופטים פרק ו' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שופטים פרק ו' 2 Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יחזקאל פרק מ"ג Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שופטים פרק ו' 3 Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
הקדמה לספר -יונה Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל - פרק ז' - תשובת העם לאחר החזרת הארון Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
שמואל - פרק ח' - בני שמואל וסוגיית העמדת המלך Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
שמואל - פרק ט' - חלק 1 Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
שמואל - פרק ט' - חלק 2 Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
שמואל - פרק י' - משיחת שאול בפך השמן Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל - פרק י"א - ההתגברות על נחש העמוני והשינוי במעמד שאול המלך Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל - פרק יב' - פרידת שמואל מהעם Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל - פרק י"ג - שאול ומלחמתו בפלשתים ומעידתו Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל - פרק יד' חלק א' - מבצע יהונתן Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
שמואל א'- פרק י"ט - תחילת מלחמת שאול בדוד Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א'- פרק כ' -ברית דוד ויונתן (מחר חודש) Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א'- פרק כ"א- בריחת דוד לנוב וגת Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א'- פרק כ"ב- בריחת דוד למערת עדולם Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א'- פרק כ"ג - קעילה וזיף -מאבק פנימי וחיצוני והצלת דוד משאול Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל - פרק ג' - חילופי משמרות Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
שמואל - פרק ד' - המלחמות והמפלות כנגד פלשתים Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
שמואל - פרק ה' - הארון במחנה פלשתים והשפעותיו Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
ספר יונה - פתיחת פרק א' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
הקדמה לספר שמואל Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל - פרק א' - חנה וקשייה Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
מבנה התנ"ך ומבוא לספר יונה Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
פרק ו' - גדעון חלק 5 ותחילת פרק ז' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שופטים - מלחמת גדעון במדין Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
כיצד לומדים תנ"ך? Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שופטים - פרק ד' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ספר שופטים - פרק ו' - גדעון חלק 2 Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
פרק ו' - גדעון חלק 3 Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
פרק ו' - גדעון חלק 4 Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יהושע פרק ז Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
פתיחה לספר שופטים Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שופטים - פרק א' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יהושע - פרק ז' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יהושע - פרק ח' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יהושע פרק ב Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
מגילת איכה Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יהושע פרק א Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
תנך-עזרא ונחמיה-שיעור ט' פרק ח'(2) Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שיעור יא' פרק ט' (2) Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שיעור יב' פרק ט' (3) Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שיעור יג' פרק י' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שיעור יד' פרק יא' ומקצת פרק יב' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שיעור טו' פרקים יב' יג' וסיום הספר Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
עזרא ונחמיה-שיעור ה' פרק ג' Audio Shiur Video Shiur הרב טוביה לפשיץ
עזרא ונחמיה-שיעור ו' פרק ד' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
עזרא ונחמיה-שיעור ז' פרק ה' Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
עזרא ונחמיה-שיעור ח' פרק ו' Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
עזרא ונחמיה-שיעור ט' פרק ז' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
עזרא ונחמיה-שיעור י' פרק ח' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
עזרא ונחמיה-שיעור יא' פרק ט' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
עזרא ונחמיה-שיעור יב' פרק י' ואחרון Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
נחמיה-שיעור א' הקדמה ופרק א' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
עזרה ונחמיה שיעור ב' פרק ב' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
עזרא ונחמיה - שיעור ג' פרק ג' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
עזרא ונחמיה - שיעור ד' פרק ד' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
עזרא ונחמיה - שיעור ה' פרק ה' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
תנ"ך-שמואל-פרק ט"ז Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
בפר שמואל-פרק יז' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
עזרא ונחמיה - שיעור ו' פרק ו' Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
עזרא ונחמיה - שיעור ז' פרק ז' Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
תנ"ך - שמואל - פרק י"ט Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
פרשת העקידה - מהות הניסיון - והאלוקים ניסה את אברהם Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
עזרא ונחמיה-שיעור ראשון Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
עזרא ונחמיה-שיעור ב' הקדמה חלק ב Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
עזרא ונחמיה-שיעור ג' פרק א' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
עזרא ונחמיה-שיעור ד' פרק ב' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור י"ז פרק י"ג Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
מגילת רות Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור י"ח פרק ט"ו Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור י"ט פרק ט"ז Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור כ' פרק י"ז Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו - פרק מ"ב Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו - פרק מ"ג Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו - פרק מ"ד Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו - פרק מ"ה Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו - פרק מ"ו Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו - פרק מ"ז Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו - פרק מ"ח Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו - פרק מ"ט, חלק ב' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו - פרק מ"ט, חלק ג' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו - פרק נ', חלק א' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו - פרק נ', חלק ב' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו - פרק נ"א Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו - פרק נ"ב Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
יונה פרק ד' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור כ"א פרק י"ח Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור כ"ב פרק י"ט Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור כ"ג פרק כ' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור כ"ד פרק כ"א Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור כ"ה פרק כ"ב Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור כ"ו פר' כ"ג Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור כ"ז פר' כ"ד Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור כ"ח פרק כ"ה חלק א' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור כ"ט פרק כ"ה חלק ב' ופרק כ"ו Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ל' פרק כ"ז Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ל"א פרק כ"ח (סיכום כללי) ופרק כ"ט חלק א Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ל"ב פרק כ"ט חלק ב' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ל"ג פרק ל' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ל"ד פרק ל"א חלק א' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ל"ה פרק ל"א חלק ב' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ל"ו פרק ל"ב Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ל"ז פרק ל"ג Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ל"ח פרק ל"ד Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ל"ט פרק ל"ה Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור מ' פרק ל"ו חלק א Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור מא' פרק ל"ו חלק ב Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור מב' פרק ל"ז Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
מזמור כ"ז- "לדוד ה' אורי וישעי" Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
מזמור ק"ל- "שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה'" Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
מזמור מ"ז- "למנצח...כל העמים תקעו כף..." Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו - שיעור מג' פרק ל"ח Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו - שיעור מד' פרק ל"ט Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו - שיעור מה' פרק מ' Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו - שיעור מו' פרק מ"א Audio Shiur Dvar Torah הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ו' פרק ד' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ז' פרק ה' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ה' פרק ג' חלק ב' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ט' פרק ז' חלק א' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ח' פרק ו' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור י' פרק ז' חלק ב' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור יא' פרק ח' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור י"ב פרק ט' חלק א' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור י"ג פרק ט' חלק ב' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור י"ד פרק י' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ט"ו פרק י"א Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ט"ז פרק י"ב Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו פרק א' שיעור פתיחה Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ב' הקדמה חלק ב' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ג' פרק א' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ירמיהו שיעור ד' פרק ב' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
רש"ר הירש ורבינו בחיי בן אשר Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ר' חיים בן עטר 'אור החיים' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ר' שלמה יצחקי רש"י Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ספר שמואל הקדמה Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
ספר שמואל סקירה על התנ"ך Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק א' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק ב' תפילת חנה וחטא בני עלי Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק ג' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק ד' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק ה' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק ו' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק ז' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק ח' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק ט' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
שמואל א' פרק י' Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
קריאת המגילה בליל שושן פורים התשע"ח Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur הרב רוני קלופשטוק
שיעור לפרשת תצווה/זכור - ההיגיון במגילת אסתר Audio Shiur Dvar Torah הרב אברהם ריבלין
שיעור לפרשת שופטים - המשפט האידיאלי + כל האמת על ספר יונה חלק ראשון Audio Shiur הרב אברהם ריבלין
בכה תבכה בלילה | תשעה באב Dvar Torah הרב אברהם ריבלין
הכרת הטוב דרך הנשים | שיעור לפרשת ויצא ובספר שמואל Audio Shiur הרב אברהם ריבלין
הסתרים באסתר | שיעורי הכנה לפורים Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur הרב אברהם ריבלין
שבועות | חסד, עזות ומלכות Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur הרב אברהם ריבלין
"אשר איננה טהורה" - שיחה לפרשת נח Audio Shiur הרב אברהם ריבלין
הסתר ה' בכבוד | פרשת פקודי ואסתר Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur הרב אברהם ריבלין
שיעור לפרשת כי תצא וכל האמת על ספר יונה חלק שני Audio Shiur Dvar Torah הרב אברהם ריבלין
שיעור לפרשת כי תצא ותפילת יונה Audio Shiur הרב אברהם ריבלין
שעיור לשבועות - "מוּזָר הָיִיתִי לְאֶחָי" Audio Shiur Dvar Torah הרב אברהם ריבלין
פורים כוחה של תפילה Audio Shiur הרב אליעזר קשתיאל
איך לומדים תנך? Audio Shiur הרב אביעד שנוול