English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

שיחה עקב יציאת צה"ל מגוש קטיף ושרפת בתי כנסיות

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן