English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

שיחה לפרשות ויקהל פקודי סיפור יציאת מצרים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן