English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

מחלוקת ר' יהודה ור' יוסי בהפסקה לעניין קידוש ברה"מ והמוציא

ע"י: הרב ישראל דז'ימיטרובסקי

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן