English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

מדרש חצות - מידות טובות ודרך ארץ

ע"י: הרב יהודה עובדיה זצ"ל

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן