English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

לבניינה של תורה - חלק קנ"ב - מה זו ישיבה?

ע"י: מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

Acrobat להורדת השיעור

בס"ד

מה זו ישיבה?

ישיבה זהו מקום בו מגדלים תורה ותפילה, אלו הם הערכים המרכזיים שלנו!

נאמר על רב יוסף: "לולחא ההוא יומא דקא גרים, כמה יוסף איקא בשוקא" - רש"י על אתר - 'למדתי תורה ונתרוממתי'