English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

בניינה של תורה - חלק קנט - יום טוב לחכמים - שמחתה של תורה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

בס"ד

יומא טבא בישיבת הכותל

מי שעמל בתורה בקביעות, מרגיש את הטעם של מתיקות התורה!

ברכתו של הב"ח: "ואם היו עוסקים בתורה בכוונה הזו היו המה מרכבה והיכל לשכינתו יתברך".

"כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה"