English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

בניינה של תורה - חלק קעו - מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלים שהיו עוסקין בתורה.

ע"י: מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

יום שלישי, י' תמוז, ה'תשע"ד - השיעור סוכם ע"י תלמיד – כל טעות יש לתלות בחוסר הבנתו של הכותב

Acrobat להורדת השיעור

בס"ד

מה חובתנו אנו? אנו צריכים להרגיש שאנו נמצאים בתוך הנגמש או המטוס או כלי אחר יחד עם אחינו הלוחמים.

נאמנים עלינו דברי הגמ' על הפסוק עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, "מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה שערי ירושלים שהיו עוסקין בתורה."...

נשאל את עצמנו – מה קובע מה חשוב? בעצם כל אחד ע"פ רצונו קובע מה חשוב. בעולם הרחב, אחרים מודדים אותנו לפי הרצון שלהם, לפי מה שהם מחשיבים. וזה מבלבל אותנו, אנחנו חיים הרבה פעמים בראי של מישהו אחר, לא בראי של עצמנו, הרצון האלוקי. אלא כפי מה שהוא חושב שהוא חשוב. ומה שהאדם מחשיב, זה המהות שלו. אם חשוב לו כדורגל – שם הוא נמצא, אם חשוב לו כסף – שם הוא נמצא, אם חשוב לו תורה ולחזות בנועם ה' – שם הוא נמצא. כי הרצון שלו זה המהות שלו. מה שהאדם מחשיב – זה מה שהוא. ...  (להמשך השיעור לחץ על קובץ הקריאה)