English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

018 על נהרות בבל - תהלים קלז

ע"י: מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

מתוך סדרת שיעורים, של הרב הדרי שליט"א, על תשעה באב