English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

פרשת זכור - משמעות הזכירה ומחיית עמלק

ע"י: הרב אבנר ששר

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן