English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

שיחה לתשעה באב - היכן שריפת בית המקדש במגילת איכה? ותהליך החורבן המתמשך

ע"י: מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן