English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

שבת ויום הכיפורים- ערב בוגרים הכנה ליוה"כ

ע"י: מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן