English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

מקבל העולם הבא המינימלי ופתיחה לפרק ג' | דרך ה' | חלק ב' פרק ב'-ג'

ע"י: הרב אריה שפירא

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן